INSTITUCIONALNI OKVIR ZA ZAŠTITU PRAVA MANJINA U CRNOJ GORI

U Crnoj Gori je dosta raširena mreža institucionalnih oblika zaštite ljudskih prava i sloboda, čiju osnovu čine institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i sudska vlast, organi za prekršaje i inspekcijske službe. Pored njih, niz drugih institucija bavi se zaštitom ljudskih prava i sloboda koje utiču na stepen eliminacije diskriminacije u društvu (kao što su: Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, regulatorne agencije za radio-difuziju, zaštitu podataka o ličnosti, Savjet za građansku kontrolu rada policije u Crnoj Gori i slično).

U sistemu izvršne vlasti, ključnu ulogu u promociji i zaštiti ljudskih prava ima Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (u daljem tekst i: Ministarstvo). Shodno članu 24 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (,,Sl. list CG”, br. 5/12, 25/12 i 61/12) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vrši poslove uprave koji se odnose na: zaštitu ljudskih prava i sloboda, ako ta zaštita nije u nadležnosti drugih ministarstava; zaštitu od diskriminacije; praćenje ostvarivanja i zaštitu prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u dijelu nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta; unapređivanje međusobnih odnosa pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; unapređenje međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, kao i uspostavljanje i održavanje nesmetanih kontakata pripadnika manjina sa građanima i udruženjima van Crne Gore sa kojima imaju zajedničko nacionalno i etničko porijeklo, kulturno – istorijsko nasljeđe kao i vjerska ubjeđenja; odnose države sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori; rodnu ravnopravnost; unapređenje položaja Roma i Egipćana i njihovu integraciju u sve tokove društvenog života; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Projekat “Različiti, a isti” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *