Tag Manjine

PRAVA MANJINA U NJEMAČKOJ

Njemačka Nacionalnim manjinama u Njemačkoj smatraju se grupe njemačkih stanovnika koji tradicionalno predstavljaju rezidente na teritoriji Njemačke, a od većine stanovništva razlikuju se po sopstvenom jeziku, kulturi, istoriji i nastojanju da očuvaju svoj identitet. Pojedine nacionalne manjine imaju područja koja…

MANJINE: POJAM, NAZIV I DEFINICIJA MANJINSKIH NARODA

Iako postoji evidentan porast raznih međunarodnih pravnih akata i drugih dokumenata koji se u cjelosti ili djelimično bave problematikom zaštite manjina, nema jedinstvenog pristupa u pogledu samog pojma, tj. naziva za manjine, koje se, najopštije, mogu nazvati kao „oni kolektiviteti…

NACIONALNE / ETNIČKE MANJINE

U savremenoj praksi često se koriste izrazi: „nacionalne manjine“, „etničke manjine“ i „etničke manjinske zajednice“. Izraz „etničke manjine“, koji se vrlo često koristi u međunarodnim dokumentima i drugim relevantnim izvorima, ima dovoljno definisan obuhvat. Naime, ovaj naziv, s jedne strane,…